ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)*

 

VÁSZONKÉPPONT

 

 

Jelen üzletszabályzat tartalmazza azokat a szolgáltatási feltételeket, amelyek alkalmazásra kerülnek a www.vaszonkeppont.hu internetes oldal használata során. A webáruház használatával a felhasználó kijelenti, hogy egyetért az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek tartalmával, illetve szerződést köt a www.vaszonkeppont.hu oldal kezelőjével (továbbiakban: Szolgáltató). Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására úgy, hogy a www.vaszonkeppont.hu oldalon rövid felhívásban tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. Jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A szerződés nyelve, magyar.

 

A termékekre vonatkozó, fizetendő árak bruttó árak, melyek 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.

 

I. Szerződéskötés

 

 1. A Szolgáltatás elérhető mindazok számára, akik létre tudnak hozni legális szerződést az érvényben lévő hazai és EU-s törvény értelmében és szellemében. Azaz, kiskorúakkal nem áll módunkban szerződést kötni, mivel nem áll szándékunkban fizetési kötelezettséggel járó megrendelést kötni! A rendelés során a felhasználó köteles valós adatokat megadni.

 

II. Az oldal Üzemeltetője

 

 1. Név: Pusztai Gábor Máté E.V.
  Székhely: 5630, Békés, Dr. Veress Endre utca 24.
  Adószám: 66883988-1-24
  Nyilvántartási szám: 40318489
  Webáruház nyelve: magyar
  Képviselője: Pusztai Gábor Máté
  Elérhetőség:
  email: pusztaigabormate@gmail.com
  telefon:06308699668

 

III. Vásárlás menete

 

 1. A termék kiválasztása

 

A vásárló a kiválasztott termék nevére, vagy fotójára kattintva megtekintheti a termék bővebb ismertetőjét. A termékfotón látható dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve abban az eseteben, ahol a termékleírás azt külön kiemeli.

 

 1. A termék kosárba helyezése

 

A termék darabszámának megadását követően a vásárló a KOSÁR gombra kattintva tudja egy virtuális kosárba helyezni a terméket. A termék kosárba helyezésével még nem jön létre fizetési kötelezettség. Amennyiben szeretne további terméket a kosárba helyezni, válassza a VISSZA A TERMÉKEKHEZ gombot és tegye a kosárba a továbbiakban megvásárolni kívánt terméket, vagy termékeket. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

 

 1. A kosár tartalmának megtekintése

 

A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, abban az esetben a DARABSZÁM oszlopban található adatbeviteli mezőbe írja be a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd nyomja meg a FRISSÍTÉS gombot. Amennyiben törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja meg a TÖRLÉS gombot. Amennyiben nem szeretne további terméket vásárolni és a termék, vagy termékek darabszámának és árának ellenőrzése során mindent rendben talál, abban az esetben kattintson a TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ gombra.

 

 1. A vásárlással, szállítással és fizetéssel kapcsolatos adatok megadása

 

A rendelés során a számlázással kapcsolatos adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám) megadása szükséges. A webáruházrendszer a számlázási adatokat automatikusa tárolja, mint szállítási adat. A rendelési adatok megadása során Önnek lehetősége van a termék átvételi módját, és a termék fizetési módját kiválasztani. A MEGJEGYZÉS szövegdobozba tetszőlegesen adhat meg információkat a rendelésével kapcsolatban.

 

 1. A rendelés ellenőrzése

 

A rendelés elküldése előtt még egyszer leellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék árát, szállítási költségét, illetve a szállítási és számlázási adatokat. Amennyiben hibát észlel, abban az esetben nyomja meg a VISSZA gombot és a szükséges módosításokat végezze el!

 

 1. A rendelés véglegesítése

 

Amennyiben a rendelés ellenőrzése során mindent rendben talál, abban az esetben a MEGRENDELEM gomb megnyomásával küldje el rendelését. A rendelés elküldésével elfogadja a webáruház Általános Szerződési Feltételeit és tudomásul veszi, hogy a rendelés fizetési kötelezettséggel jár.

 

A webáruházban történő rendelések esetén a Vásárló tekinthető ajánlattevőnek, így a Vásárló és az Szolgáltató közötti szerződéskötés abban az esetben jön létre, mikor az Szolgáltató a webáruházon keresztül történt ajánlattételt elfogadja. A webáruház által küldött automatikus rendelés visszaigazoló email nem tekinthető az ajánlattétel elfogadásának.

 

 1. A rendelés feldolgozása

 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 15 óráig történik. Természetesen a Vásárló ezen időintervallumon kívül is leadhatja a megrendelését, amely ebben az esetben a következő munkanap során kerül feldolgozásra.

 

 1. A rendelés teljesítése

 

A megrendelt termékeket 3-5 munkanapon belül kiszállítjuk. Amennyiben az Szolgáltató a szerződésben megjelölt terméket azért nem tudja kiszállítani, mert az nem áll a Szolgáltató rendelkezésére, abban az esetben a Vásárlót erről a tényről köteles a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatni.

 

IV. Kellékszavatosság, Termékszavatosság, Jótállás, Csere

 

Kellékszavatossági, termékszavatossági, jótállási és csere-ügyi kérdésekben jogai és lehetőségei bővebb megismerése érdekében kérjük, tájékozódjon a vonatkozó hazai és az EU-jogszabályok között a szövegre kattintva, vagy az alábbi linkeken:

 

Vonatkozó hazai jogszabályok.

https://njt.hu/jogszabaly/2014-45-20-22

 

Vonatkozó EU-s jogszabályok:

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/faq/index_hu.htm

 

 

 1. Kellékszavatosság

 

1.1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön az Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a magyar Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai szerint.

 

1.2. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást, vagy kicserélést, kivéve, amennyiben ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

1.3. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

1.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön kizárólag a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

1.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

 

2.1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó eldöntheti, hogy a korábban ismertetett; kellékszavatossági jogot; vagy; a termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

2.2. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

2.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

2.4. Milyen határidőben érvényesítheti Ön a termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát a Felhasználó elveszíti.

 

2.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

2.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 1. Jótállás

 

3.1. Milyen esetben élhet Ön a jótállás jogával?

 

Hibás teljesítés esetén az Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles.

 

3.2. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

Hibás teljesítés esetén az Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre kötelező 1 év jótállást vállal. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát (certifikáció).  A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot számlát vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A jótállási igény érvényesítése során a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a vásárló kérheti a termék cseréjét, vagy javítását. Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje készlethiány miatt, a javítás lehetősége áll fenn. Lehetőség van az árleszállítás igénylésére, illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére, sem a javítására nincs lehetőség. Amennyiben a Vásárló a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét az Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

3.3. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 1. Csere

 

A megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül másik modellre cserélhető, az értékkülönbözet megtérítése mellett (értékkülönbözet visszafizetésére nincs mód).

Amennyiben a megvásárolt terméket másmilyenre szeretné cserélni, kérjük, első lépésként vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink valamelyikén.

 

V. Szállítási mód

 

 

Termékeink kikézbesítéséről a Magyar Posta Zrt. gondoskodik, mely üzletszabályának megfelelően a megrendelt képek 3-4 munkanapon belül érkeznek meg az Ön által megadott postázási címre.

 

A szállítási költségek a megrendelőt terhelik a mindenkori postai díjszabás szerint,** mely a szövegre kattintva, vagy az alábbi linkre kattintva érhető el:

 

https://www.posta.hu/dijszabasok

 

**10.000 Ft feletti értékű megrendelés esetén a teljes szállítási költséget a cégünk állja, azaz a kikézbesítés az Ön számára ingyenes. (Jelen kiegészítés érvényes: 2021. 11. 29.-12.31-ig)

 

A Vásárlónak az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. Esetleges kifogását a Vásárlónak haladéktalanul jeleznie kell a szállítónál (jegyzőkönyveztetni kell, amennyiben a csomagolás, esetleg maga a termék sérült!) és a vevőszolgálat felé. Az áru átvétele után az esetleges szépséghibákért és tartozékhiányért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben a Vásárló az előzetesen egyeztetett megrendelésében szereplő kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen kiszállítás költsége is őt terheli, abban az esetben is, ha a szállítási táblázat alapján díjmentes volt.

 

VI. Számlázás, fizetési módok

 

 

Minden rendelésnél a rendelés leadásakor megjelenített aktuális ár kerül felszámolásra, ezen kívül a Szolgáltató fenntartja az árak megváltoztatásának a jogát.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítás költségeit, ez a rendelés leadásakor, a végösszeghez kerül hozzáadásra.

A számlát – mely alanyi adómentes – minden esetben a Szolgáltató állítja ki, amely tartalmazza a szállítási költséget is.

A megrendeléskor a Vásárló az alábbi fizetési módok közül választhat:

 

 • SimplePay-on keresztül
 • Készpénzzel, a futárnál
 • online bankiátutalás

 

 

VII. A vásárlástól való elállási/felmondási jog

 

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 5630 Békés, Kossuth utca 22., illetve pusztaigabormate@gmail.com  e-mail címre.

 

Elállási nyilatkozat-minta innen olvasható:

 

(Melléklet)

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat-minta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

Pusztai Gábor Máté . 5630 Békés,Kossuth utca 22.

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ……………………………………………

A fogyasztó(k) neve: ………………………………………….

A fogyasztó(k) címe: ………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása: ……………………………………… (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt: ………………………………………

 

 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

 

 

Az elállás/felmondás joghatásai

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméke(ke)t indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:

– olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ
– kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra
– romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek
– hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta
– olyan zárt csomagolású termékek esetén, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem
küldhető vissza.

 

 

Kelt: Békés, 2021. 11. 29.

 

 

 

 

 

*Jelen szerződés részben a “neonflamingo.shoprenter.hu” oldal ÁSZF-jének mintaként történő felhasználásával jött létre a szolgáltató és a szerző engedélyével.