VÁSZONKÉPPONT.HU

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen üzletszabályzat (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek alkalmazásra kerülnek a https://vaszonkeppont.hu/ nevű internetes webáruház üzemeltetése során, a webáruház és a fogyasztók között létrejövő jogügyletekre tekintettel. A webáruház használatával a felhasználó kijelenti, hogy egyetért az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek tartalmával.

 

Tartalom

I. A Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

II. Fogalmak

III. A vonatkozó jogszabályok

IV. Az ÁSZF hatálya és elfogadása

V. A szerződés nyelve és formája

VI. Árak

VII. Hibás ár esetén alkalmazandó eljárás

VIII. Panaszkezelés és jogérvényesítési lehetőségek

IX. Szerzői jogok

X. Részleges érvénytelenség

XI. Magatartási kódex

XII. Az Áru lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

XIII. Az adatbeviteli hibák javítása

XIV. A vásárlás, megrendelés menete

XV. Számlázás, fizetési módok

XVI. A megrendelt termék átvétele

XVII. Elállás

XVIII. Kellékszavatosság

XIX. Termékszavatosság

XX. Jótállás

 

I. A Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Vászonképpont Kft.

Székhely: 5630 Békés Dózsa utca 18.

Adószám: 32281037-2-04

Nyilvántartási szám: 04-09-016896

Webáruház nyelve: magyar

 

Képviselő: Pusztai Gábor Máté,

e-mail: pusztaigabormate@gmail.com

telefonszám: +36 30 869 9668

 

II. Fogalmak

Honlap: a jelen ÁSZF tárgyát képező weboldal, nevezetesen https://vaszonkeppont.hu/, amely, mint platform, szerződések nagyszámú fogyasztóval történő megkötésére szolgál.

Felek: Eladó és Vevő együttesen.

Vevő: a Honlapon keresztül szerződést kötő Fogyasztó.

Eladó: Vászonképpont Kft., mint az Árut értékesítő fél.

Vállalkozás: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Adásvételi szerződés: A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt a tárgyát képezik.

Áru: a Honlap kínálatában megtalálható, a Honlapon értékesítésre szánt ingó dolog, termék vagy szolgáltatás.

Vételár: az Áruért fizetendő ellenszolgáltatás.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

III. A vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejövő szerződésekre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

 

IV. Az ÁSZF hatálya és elfogadása

A Felek között létrejövő szerződésre – a kötelezendően alkalmazandó jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF rendelkezéseit Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között egyoldalúan bármikor jogosult megváltoztatni, amelyről a honlapon rövid felhívás útján minden esetben tájékoztatja a felhasználókat. Az esetleges változások a honlapon történő megjelenéstől érvényesek, de az addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Jelen ÁSZF tartalmazza a Feleket megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Vevő a megrendelésének véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit, amennyiben a Honlapon keresztül történő vásárlással Vevő elfogadja azokat. Az ÁSZF teljes mértékben a Felek között létrejövő szerződés részét képezi.

 

V. A szerződés nyelve és formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve magyar.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásban megkötött szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja, így azok utólag nem hozzáférhetők.

 

VI. Árak

Az árak forintban értendők, és tartalmazzák a mindenkor hatályos általános forgalmi adót. Az árak tájékoztató jellegűek, Eladó az árváltozás jogát fenntartja azzal, hogy az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett az Árura, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy Eladó az ÁSZF VII. pontja alapján jár el.

 

VII. Hibás ár esetén alkalmazandó eljárás

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár.

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja az Áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron az Árut vagy hátrányos jogkövetkezmény nélkül eláll a rendeléstől.

 

VIII. Panaszkezelés és jogérvényesítési lehetőségek

A Fogyasztó az Áruval vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Telefon +36 30 869 9668
 • Ügyfélszolgálati iroda helye: 5630 Békés, Kossuth utca 27.
 • E-mail: info@vaszonkeppont.hu

 

 1. A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással a panaszát, amely a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az Áru Fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
 2. A szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni.
 3. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vállalkozás köteles Fogyasztónak a jegyzőkönyvet legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
 4. Az írásbeli panaszt a Vállalkozás a beérkezését követő 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ettől eltérő határidőt jogszabály állapíthat meg. A panasz elutasítása esetén ennek okát a Vállalkozás köteles indokolni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
 5. A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azokat az arra jogosult hatóságoknak kérésükre bemutatni.
 6. A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásban Eladó minden esetben megjelöli, hogy aláveti-e magát az ügyben eljárni jogosult békéltető testület előtti eljárásnak, ugyanakkor Eladó már most egyértelműen rögzíti elkötelezettségét a fogyasztókkal történő mindenkori együttműködés érdekében. Amennyiben az Eladó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található meg: http://www.kormanyhivatal.hu/

Békéltető testületi eljárás

A Fogyasztó a Vállalkozással szemben fogyasztói panasszal élhet. A termék kifogástalanságával, a szerződése megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes békéltető testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Békés Megyei Bélétető Testület elérhetőségei:

cím: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

telefonszám: (66) 324-976

e-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Bírósági eljárás

A Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében, különös tekintettel a Ptk., a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, valamint az 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról rendelkezései szerint.

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon a Fogyasztóknak lehetőségük van arra, hogy regisztrációt követően az online vásárlással kapcsolatos jogvitáikat ezen a felületen keresztül rendezzék. Az online kérelem kitöltésével tudják a Fogyasztók érvényesíteni jogaikat.

Amennyiben a Fogyasztó panaszt kíván tenni a jelen Honlapon megvásárolt Áruval kapcsolatban, de nem akarja a jogvitát bírósági útra terelni, akkor igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

IX. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a jelen Honlap szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármely anyagot átvenni a jogtulajdonos írásbeli hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

 

X. Részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen ÁSZF valamely pontja hiányos vagy hatálytalan, a szerződés ezen ponton kívüli részei hatályosnak és érvényesnek tekintendők. A hiányos, hibás, hatálytalan rész tekintetében a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

 

XI. Magatartási kódex

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexe.

 

XII. Az Áru lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes Áruknál szereplő leírásokban található részletes tájékoztatás.

 

XIII. Az adatbeviteli hibák javítása

A Vevőnek a megrendelés során annak véglegesítéséig lehetősége van arra, hogy az általa megadott adatokat módosítsa. Teljes mértékben a Vevő felelőssége, amennyiben az általa megadott adatok nem pontosan kerülnek feltüntetésre. Ha a Vevő hibát észlel az adatokban a megrendelés véglegesítését követően, akkor köteles haladéktalanul kapcsolatba lépni a hiba kijavítása érdekében az Eladóval. A Vevő ezt megteheti telefonhívás vagy a rendeléskor megadott e-mail címről küldött levél formájában.

 

XIV. A vásárlás, megrendelés menete

 1. A termék kiválasztása

A Vevő a kiválasztott termék nevére, vagy fotójára kattintva megtekintheti a termékről szóló bővebb tájékoztatást. A termékfotón látható dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve abban az eseteben, ahol a termékleírás azt külön nevesíti.

 1. A termék kosárba helyezése

A termék darabszámának megadását követően a Vevő a „KOSÁR” gombra kattintva tudja a virtuális kosárba helyezni a terméket. A termék kosárba helyezésével még nem jön létre fizetési kötelezettség.

Amennyiben a Vevő szeretne további terméket a kosárba helyezni, a „VISSZA A TERMÉKEKHEZ” gombot kell választania és a kosárba tenni a továbbiakban megvásárolni kívánt terméket, vagy termékeket.

A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

 1. A kosár tartalmának megtekintése

A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, abban az esetben a „DARABSZÁM” oszlopban található mezőbe tudja beírni a Vevő a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd ezt követően meg kell nyomnia a „FRISSÍTÉS” gombot.

Amennyiben a Vevő törölni kívánja a kosárban található termékeket, úgy a „TÖRLÉS” gombot kell használnia.

Amennyiben a Vevő nem szeretne további terméket vásárolni és a termék, vagy termékek darabszámának és árának ellenőrzése során mindent rendben talál, abban az esetben a TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ gombra kell kattintania.

 1. A vásárlással, szállítással és fizetéssel kapcsolatos adatok megadása

A rendelés során a számlázással kapcsolatos adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám) megadása szükséges. A webáruház rendszere a számlázási adatokat automatikusa tárolja, mert ezen adatok egyúttal a szállítási adatokat jelentik. A rendelési adatok megadása során a Vevőnek lehetősége van a termék átvételi módját és a termék fizetési módját kiválasztani.

A „MEGJEGYZÉS” szövegdobozba a Vevő tetszőlegesen adhat meg információkat a rendelésével kapcsolatban.

 1. A rendelés ellenőrzése

A Vevő a rendelés elküldése előtt még egyszer leellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék árát, szállítási költségét, illetve a szállítási és számlázási adatokat. Amennyiben hibát észlel, abban az esetben a VISSZA gomb megnyomása után van lehetősége a szükséges módosítások elvégzésére.

 1. A rendelés véglegesítése

Amennyiben a rendelés ellenőrzése során a Vevő mindent rendben talál, abban az esetben a „MEGRENDELEM” gomb megnyomásával tudja elküldeni rendelését.

A Vevő a rendelés elküldésével elfogadja a webáruház Általános Szerződési Feltételeit és tudomásul veszi, hogy a rendelés fizetési kötelezettséggel jár.

 

A Honlapon történő rendelések esetén a Vevő és az Eladó közötti szerződéskötés abban az esetben jön létre, mikor az Vevő a webáruházon keresztül a szerződéskötési szándékát a megrendelés leadásával egyértelműen kifejezésre juttatja. A webáruház által küldött automatikus rendelésvisszaigazoló email tekinthető az adásvételi szerződés elfogadásának.

 1. A rendelés feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 1500 óráig történik. Értelemszerűen a Vevő ezen időintervallumon kívül is leadhatja a megrendelését, amely ebben az esetben a következő munkanap során kerül feldolgozásra.

 1. A rendelés teljesítése

A megrendelt termék 7 munkanapon belül kerül kiszállításra. Amennyiben az Eladó a szerződésben megjelölt terméket szállításáról azért nem tud gondoskodni, mert az nem áll az Eladó rendelkezésére, abban az esetben a Vevőt köteles erről a tényről haladéktalanul tájékoztatni. A termékek házhoz szállítását a Magyar Posta Zrt. végzi.

 

XV. Számlázás, fizetési módok

A számlán minden esetben a rendelés leadásakor szereplő ár kerül felszámításra és megjelenítésre.

 

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítás költségeit. A szállítási költség rendelés leadásakor, a végösszeghez kerül hozzáadásra. A számlát minden esetben az Eladó

állítja ki, amely tartalmazza a szállítási költséget is.

 

A megrendeléskor a Vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:

 

 • SimplePay
 • Készpénz – a termék személyes átvételekor
 • Bankkártya– a termék személyes átvételekor

 

XVI. A megrendelt termék átvétele

 1. Személyes átvétel

 

Személyes átvétel lehetséges az Eladó ügyfélszolgálatán, az 5630 Békés, Kossuth utca 27. szám alatt nyitvatartási időben, minden hétköznap 900 óra és 1700 óra, továbbá szombaton 900 és 1130 között.

Ünnepnapokon és munkaszüneti napokon a személyes átvétel nem lehetséges.

 

 1. Házhoz szállítás

 

Házhoz szállítás esetén a termék kiszállításának költsége feltüntetésre kerül. A termékek házhoz szállítását a Magyar Posta Zrt. végzi.

 

A szállítási költségek a Vevőt terhelik, amelynek aktuális összege az alábbi linkre kattintva érhető el: https://www.posta.hu/dijszabasok

 

Amennyiben a Vevő a megrendelésében szereplő, kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen kiszállítás költsége a Vevőt terheli, abban az esetben is, ha a szállítási táblázat alapján a kiszállítás díjmentes volt.

 

 1. A megengedett kézbesítési cím

 

A termék kézbesítési címe Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. Magyarország határain kívülre történő kézbesítés esetén a Vevőnek fel kell vennie a kapcsolatot az Eladóval egyeztetés céljából. Külföldre történő kézbesítés esetén eltérő szállítási díjak kerülhetnek alkalmazásra.

 

 1. Az átvételre való jogosultság vélelme

 

Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt a Vevő által erre a feladatra kijelölt olyan képviselőnek tekinti, aki a termék átvételén túl jogosult az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozat megtételére is.

 

 1. A mennyiségi és minőségi kifogás rendje

 

A Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termékkel kapcsolatban az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi és mennyiségi kifogásait megtenni. Az átvett terméket köteles összevetni a számlán szereplő tételekkel is és az esetleges eltéréseket ebben az esetben is közölni.

 

Amennyiben a fentieknek megfelelő szemrevételezés során a Vevő sérülést vagy eltérést észlel, úgy ezen eseményt jegyzőkönyv felvételével, vagy egyéb hitelt érdemlő módon (pl. minősített tanúsítványon alapuló digitális időbélyegzővel ellátott fotóval) érdemes rögzítenie. A mennyiségi és minőségi kifogásból fakadó fogyasztói jogok részletesen a jelen ÁSZF kellékszavatosságról szóló részében kerültek kifejtésre.

 

A Magyar Posta Zrt. csomagszállításával kapcsolatos kifogások bejelentésére és a jegyzőkönyv felvételére vonatkozó tájékoztató itt érhető el:

https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/erkezes/belfold/kezbesites

 

 1. Teljesítési határidő

 

A megrendelésre vonatkozó szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától és a termék árának az Eladó bankszámláján történő jóváírástól számítandó.

 

XVII. Elállás

 1. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja alapján Fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek megfelelően jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával.

 

A Fogyasztót a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A Fogyasztót az indokolás nélküli elállás joga

 1. a) áru adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) az árunak,
 3. ab) több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak,
 4. ac) több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 5. ad) ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 1. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet által biztosított elállási idő 14 nap.

 

A jelen pontban foglaltak nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az Áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

 1. A Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában biztosított jogát a Korm. rendelet 2. mellékletében megtalálható nyilatkozat-minta útján, vagy az itt megtalálható erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja, amelyet az 5630 Békés, Kossuth utca 27. címre postai úton feladott levélként, illetve info@vaszonkeppont.hu e-mail címre elektronikus úton küldheti meg, a megfelelő tárgy feltüntetésével.

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat-minta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

Pusztai Gábor Máté

Békés

Kossuth utca 27.

5630

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ……………………………………………

 

A fogyasztó(k) neve: ………………………………………….

 

A fogyasztó(k) címe: ………………………………………….

 

A fogyasztó(k) aláírása: ……………………………………… 

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt: ………………………………………

 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó a nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. Írásban történő elállás vagy felmondás esetén elegendő az elállási vagy felmondási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

 

Az Eladó a Fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

 

 1. Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

 

 1. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn az Eladó visszatérítési kötelezettsége.

 

 1. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó az Árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

 

 1. Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően eláll a szerződéstől, köteles az Árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által az Áru átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó az Árut a határidő lejárta előtt elküldi.

 

 1. A Fogyasztó viseli az Áru visszaküldésének közvetlen költségét. Az Árut az Eladó címére kell visszaküldeni.

 

 1. Ha a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás Vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

 

 1. A Fogyasztó az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

 1. A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

– a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a Fogyasztó számára, jelen kivételi esetre csak akkor lehet hivatkozni, ha a teljesítés a Fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a Fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a Vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;

– olyan Áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

– olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

– lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

 

 1. Az Árunak és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.

 

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező Árunak

– meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;

– alkalmasnak kell lennie a Fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a Fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott, és amelyet az Eladó elfogadott;

– rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást – és

– biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

 

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön – továbbá – a szerződés tárgyát képező Árunak:

– alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú Áru esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;

– rendelkeznie kell a Fogyasztó által ésszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében, amely azonos típusú Áru esetén szokásos, figyelembe véve az Eladó, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy az Áru konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését;

– rendelkeznie kell a Fogyasztó által ésszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást – és

– meg kell felelnie a Vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett Áru tulajdonságainak, leírásának.

 

Az Árunak nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha az Eladó bizonyítja, hogy

– a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;

– a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették vagy

– a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

 

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a Fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az Áru valamely konkrét tulajdonsága eltér a Honlapon leírtaktól, és az Adásvételi szerződés megkötésekor a Fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

 

XVIII. Kellékszavatosság

 1. A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk., valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.
 2. A Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

– Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

– Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

– Fogyasztó és Vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

– A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

– Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

– Az Eladó megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve az Áru hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

– A Vevő akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 • az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket:

 

 • az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét,
 • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését,

 

 • megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét,
 • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét,
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy
 • az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a Vevő hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

– A Vevő jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

– Általánosan érvényesülő szabály, hogy az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét, ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

– Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Vevő közölte a hibát az Eladóval.

– A Vevőnek az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében az Eladó rendelkezésére kell bocsátania.

– Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Vevőnek szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Vevő által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

– A Vevő az adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

– Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Vevő az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Vevőtől nem várható el ésszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

– Ha a Vevő az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy a Vevőnek az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut és az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Vevő részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

 1. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni az Eladó felé. A hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

– Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő az Árut rendeltetésszerűen nem tudja használni.

– Az Árunak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

– Ha a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

 

XIX. Termékszavatosság

 1. Az Áru hibája esetén a Vevő – választása szerint – a kellékszavatossági igény helyett termékszavatossági igényt is érvényesíthet.
 2. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 3. Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a gyártó által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 4. Termékszavatossági igényét a Vevő az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
 5. A Vevő a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az Áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.
 6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Ugyanazon hiba miatt a Vevő kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesítheti a Vevő.

 

XX. Jótállás

 1. Míg a kellékszavatosság esetén eladó vállalkozás szavatolja, hogy olyan terméket értékesített, amelynek nem volt olyan hibája, amely csak az eladás után, a későbbi használat során derült ki, addig a jótállás az eladó fokozott felelősségvállalása a hibás teljesítésért, mellyel eladó garantálja, hogy az általa eladott dolognak nincs – és a jótállás ideje alatt nem is lesz – hibája.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek eladása esetén.

A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

 

A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

 1. a) a vállalkozás nevét, címét,
 2. b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint – ha van – gyártási számát,
 3. c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,
 4. d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy – a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,
 5. e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá
 6. f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,
 7. g) a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.

A Vevő a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 1. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:
 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. Azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vevő a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 2. §-a kimondja, hogy Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása e rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Vevő részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Vevő a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Vevő eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Vevő részére visszatéríteni.

 1. Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (az áfa törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán) feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 1. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
 2. Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.